Infolinia:0 801 506 800
Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
pon-pt: 10-18 cały rok
sob 10–14
(od 1 marca do 30 września)
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - Przydatne informacje - Estonia
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych

ESTONIA

Republika Estońska
 • Stolica: Tallin
 • Waluta: Euro
 • Język urzędowy: estoński
 • Inne języki: rosyjski, angielski
1. PRZEPISY WJAZDOWE:

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach we­wnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest obecne paszport lub dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy jedynie upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwier­dzenie tożsa­mości. W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formal­ności – poza koniecznością posiadania ważnego doku­mentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE nie ma­jącym unijnego obywatelstwa, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekro­czenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bez­pie­czeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

2. MELDUNEK:

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

3. PRZEPISY CELNE:

Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Istnieją ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje przeznaczenie przewożonych towarów na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa, za co grozi ich konfiskata oraz dodatkowa kara. Jedną z dodatkowych kar może być odebranie pojazdu, którym towary były przewożone. Przy­kładowo, przewożone towary uznaje się za służące do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają ilości: 200 szt. papie­rosów, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l mocnego alkoholu (np. wódki lub spirytusu), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w krajach unijnych.

Przywóz zwierząt domowych z Polski (lub innego kraju UE) do Estonii jest możliwy po przedstawieniu tzw. europejskiego pasz­portu dla psa, kota lub fretki. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania takich pasz­portów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, 00-565 Warszawa, al. Przyjaciół 1, tel./faks (22) 628 93 35, tel. (22) 622 09 55, e-mail: vetpol@vetpol.org.pl Przywóz broni. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udzia­łu w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

4. PRZEPISY PRAWNE:

Przestępstwa narkotykowe są karane.

5. UBEZPIECZENIE:

W przypadku przyjazdu do Estonii samo­cho­dem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komuni­ka­cyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubez­pieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

6. SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:

Nie ma zagrożenia sani­tarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szcze­pień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie prze­ciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w pol­skim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ra­mach ubez­pieczenia. Uwaga: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Upraw­nia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wy­ku­pienie dodat­kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wyku­pienie indywidualnego pakietu ubezpie­cze­niowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypad­ków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej (np. pierwsza wizyta u lekarza specjalisty ze skie­rowaniem od lekarza pierwszego kontaktu – 50 EEK, bez skiero­wania – 250 EEK) oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

7. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwo­lenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy trans­portowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjal­ne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedze­niu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjal­nych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Mandaty dla osób fizycznych mogą wynosić do 1000 EUR, a dla osób prawnych do 4000 EUR. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 pro­mila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obo­wiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. Pomimo gorącej dyskusji na forum rządowym oraz prasowym, w Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami me­talowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.

8. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU:

Nie ma ograniczeń.

9. BEZPIECZEŃSTWO:

Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pie­niędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

10. ŚWIĘTA:

Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok, 24 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja – Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca – Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca – Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia – Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:
 1. W przypadku potrzeby połączenia się z policją należy wykręcić numer 110, zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i ko­mórkowego.
 2. W Estonii czynny jest zintegrowany numer alarmowy 112, umożliwiający kontakt ze służbą medyczną, strażą pożarną oraz policją.
 3. Euro, dolary amerykańskie, polskie złote można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe.
 4. W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym po­licja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
 5. W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
 6. Dodatkowe informacje o Estonii można znaleźć na stronach internetowych: www.poola.ee („dostęp do rynku pracy” – in­for­macja w językach polskim i estońskim), www.tallinn.polemb.net („informacje konsularne oraz o prze­wodnikach turystycznych po Tallinie” – informacja w ję­zykach: polskim, estońskim i angielskim) oraz www.riik.ee („informacje ogólne” – infor­macja w językach: estońskim, angielskim i rosyjskim).
 7. Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina.
Żródło: http://www.msz.gov.pl


Zapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz