Infolinia:0 801 506 800
Telefon+48 42 6306070
tel/fax +48 42 6306800
pon-pt: 10-18 cały rok
sob 10–14
(od 1 marca do 30 września)
wycieczki do Wiednia

AGENCJA TURYSTYCZNA

wczasy w Czarnogórze

WCZASY

WYCIECZKI

KONFERENCJE, INCENTIVE

WILEJKA - informacje
Ogólne warunki uczestnictwaUmowa zgłoszenieTU JESTEŚMYOpinie o biurzeCertyfikatyKalendariumO przetwarzaniu danych

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZAWARCIE UMOWY

1.Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Agencję Turystyczną

WILEJKA zwaną dalej Biurem, Uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami

uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.

2.Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w

imprezie - Uczestnika oraz przedstawiciela Biura sprzedającego imprezę.

3. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest, poza zawarciem umowy, wpłata I raty w

wysokości min. 30% wartości imprezy (w przypadku zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni

przed imprezą należy jednorazowo wpłacić pełną cenę imprezy) oraz złożenie w Biurze lub u agenta

wypełnionego druku umowy (jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia umowa musi być

podpisana przez ustawowego opiekuna).

4. Wpłaty pozostałej należności należy dokonać w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed

rozpoczęciem imprezy.

5. Przy zawieraniu umowy Biuro określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu

oraz termin dostarczenia ich do Biura. Brak takich dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z

uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.

6. Biuro ma prawo do podniesienia ceny imprezy jeżeli wzrosną koszty imprezy na skutek

następujących okoliczności:wzrost kosztów transportu,wzrost ceł, podatków, opłat

lotniskowych,zmiany cen wiz, wzrost kursu walut. Podniesienie ceny imprezy możliwe jest w

okresie do 21. dnia przed wyjazdem. O podwyższeniu ceny imprezy organizator zawiadamia

Uczestnika listem poleconym na adres podany w umowie.

7. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Klienta. Klient ma

prawo wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że

zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie. Klient może żądać

natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

II REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej

zgłoszenia w Biurze.

2. Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia

udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Biura, tj.:zmiana warunków imprezy

(cena, termin, trasa, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu). W takiej sytuacji klient

powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje nowe warunki, czy odstępuje od

umowy.

3.Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Biuro

dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w wycieczce kwoty po potrąceniu poniesionych przez

Biuro nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz z odwołaniem uczestnictwa

Klienta w tej imprezie. Rezygnację należy złożyć w Biurze lub biurze agencyjnym w formie

pisemnej. Uczestnik imprezy może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji i przerwania podróży

podczas imprezy turystycznej.

4. W przypadku, gdy Klient odstępujący od umowy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w

imprezie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi wymienionych

wcześniej kosztów.

I


II. UBEZPIECZENIE Uczestnicy wszystkich wyjazdów organizowanych przez AT „WILEJKA”

ubezpieczeni są od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków KL i NNW w AXA

TUiR KL 10.000 euro, NNW 7.000 zł, bagaż 200 euro. Istnieje możliwość dobrowolnego

ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji – 3% ceny imprezy.

IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

1.Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów

upoważniających do przekroczenia granic (paszport, wiza, voucher lub dowód przy wyjazdach do

krajów strefy Schengen)

2.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w

kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota (np. co do

miejsca zbiórki).

3 .1.Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług

turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

-działaniem lub zaniechaniem Klienta -działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie

uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań

nie można było przewidzieć bądź uniknąć, albo -siłą wyższą

3.2.Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w

przypadkach wymienionych w ust. 1 nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku udzielenia w

czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi

4.Uczestnik ma prawo do odszkodowania ze strony Organizatora w przypadku nie wykonania lub

nienależytego wykonania usług w czasie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do

ograniczenia odpowiedzialności do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego

Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

5.Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien

formalnie zawiadomić w ciągu 30 dni o tym Organizatora oraz wykonawcę usługi (pilota, rezydenta

lub innego przedstawiciela biura)

6

.W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Ustawy o usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r tekst jednolity z 07.10.2004 (Dz.U.

223 poz 578 i poz 2268 z późniejszymi zmianami)i umowy międzynarodowe.

7.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją będą rozstrzygane polubownie, a w

razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA TURYSTYKI AXA

TUiR nr 00.329.829Zapisz się do newslettera

 
Zapisz Wypisz